Абетка рівності [Текст] / авт. тексту П. Полянський ; малюнки: Я. Нуднова, К. Гасанова, Г. Івтушук, Н. Корвіна, М. Кулаков, А. Рагушенко, М. Копан. – Харків : [б. в.], 2007. – 13 с. 1 прим.
Абрамович, Д. Києво-Печерський патерик [Текст] / Д. Абрамович. – Репринт. вид. – К. : Час, 1991. – 280 с. 1 прим.

Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства [Текст] : тези й матеріали обл. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю утворення ТДПІ ім. Я. О. Галана / відп. ред. М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1990. - 164 с.

2 прим.

Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2007 р. / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець та ін. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 112 с.

2 прим.

Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх" [Текст] : досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 трав. 2007р. / редкол. : В.Кравець, Г.Терещук, Е.Вільчковський та ін. Т.1. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 252 с.

2 прим.

Антонович, Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво з практикумом у навчальних майстернях [Текст]. Ч. 11 : Навчальний посібник для студентів художньо-графічних фак. пед. ін-тів, учнів пед. училищ і вчителів образотворчого мистецтва й худож. праці / Є. А. Антонович, М. Р. Селівачов. - К. : РНМК, 1993. - 113 с. 1 прим.

Аппельфельд, А. Сторінки мого життя [Текст] / Арагон Аппельфельд ; пер. з івриту В. Радуцький, П. Рихло. - К. : Самміт-Книга, 2011. - 220 с. - ISBN 978-966-7889-62-3

1 прим.

Аркас, М. М. Історія України-Русі [Текст] / М. М. Аркас ; вступ. сл. і комент. В. Г. Сарбея. – Київ : Вища школа, 1990. – 456 с. – (Пам'ятки історичної думки України). 1 прим.

Бабій, В. Л. Ethics of translation and interpreting: a Guide to professional Conduct [Текст] = Етика перекладу: правила професійної поведінки : Посіб. для студ. спец. "Переклад" / В. Л. Бабій, О. З. Стельмащук. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 104 с.

1 прим.

Балей, С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології [Текст] / С. Балей ; [пер. з пол. Н. Ткачової і С. Ткачовова]. - Тернопіль : ТЕІПО, 1995. - 45 с. - 1.00.

4 прим.

Барановський, В. С. Тестові завдання з фізичної і колоїдної хімії [Текст] : навчальний посібник / В. С. Барановський. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 88 с.

1 прим.
Барна, М. М. Ботаніка [Текст] : Терміни. Поняття. Персоналії: словник / М. М. Барна. – К. : Академія, 1997. – 272 с– (Nota bene). 1 прим.

Бартов, О. Стерті [Текст] = Frased : зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні / Омер Бартов ; пер. з англ. мови С. Коломійця. - К. : Зовнішторгвидав України, 2010. - 300 с. - ISBN 978-966-8274-23-7 : 20,00.

1 прим.
Батькові, учителю, другу...Книга спогадів до 85 річниці з дня народження М. М. Фіцули [Текст] / упоряд. С. Вихор. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 127 с. 1 прим.
Безрутченко, Б. М. Жизнь осталась за спиной ... [Текст] : [поэзия] / Борис Безрутченко ; [ред. Л. Н. Дубас]. - Тернопіль : Збруч, 2005. - 68 с.
4 прим.

Беркгоф, К. Жнива розпачу [Текст] = Harvest of Despair : життя і смерть в Україні під нацистською владою / Карел Беркгоф ; з англ. пер. Т. Цимбал. - К. : Критика, 2011. - 456 с. : іл. - ISBN 078-966-8978-37-1

1 прим.

Бияк, Н. Я. Lesen wir zusammen! [Текст] : навч.-метод. посіб. з домашнього читання / Н. Я. Бияк, Н. Б. Вирста, Н. Р. Ящик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 96 с.

2 прим.

Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. М. Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова. - 2-ге вид., доповн. та переробл. - К. : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2009. - 118 с. - (Академіки АПН України ; вип. 16).

1 прим.
Бойко, Р. Д. Основи фізичної географії [Текст] : навчальний посібник для студ. пед. ін-тів спец. "Природознавство" / Р. Д. Бойко, Г. В. Чернюк. - К.: ІСДО, 1995. 288 с. 8 прим.
Болонський процес. Кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : (бібліогр. видань) / уклад.: У. П. Грубінко, В. М. Кузьмич. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 80 с. 4 прим.
Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти [Текст] : Монографія / За ред.В.М.Бебика. – К. : МАУП, 2004. – 200 с. 1 прим.
Боплан, Гійом Левассер де Опис України [Текст] / Гійом Левассер де Боплан ; Українські козаки та їхні останні гетьмани ; Богдан Хмельницький / П. Меріме ; пер. з фр., приміт. та передм. Я. Кравця ; ред. О. М. Козакевич. – Львів : Каменяр, 1990. – 302 с. 1 прим.

Бутовський, О. Д. Вибрані твори [Текст] / Олексій Дмитрович Бутовський ; упоряд.: В. В. Драга, М. Д. Зубалій. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Поліграфкнига, 2007. - 288 с. : іл. - Текст укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-2104-06-6

1 прим.
Ваврів І. Я. Англійська мова [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. природн. фак. / І. Я. Ваврів, Л. В. Крива. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 96 с. 1 прим.
Варениця, В. Історія євангельського руху на Тернопільщині [Текст] : до 100-річчя п'ятидесятництва в Україні та 30-річчя Тернопільської Біблійної Семінарії / В. Варениця, І. Репета, Ф. Рощенюк. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Тернопіль : Тернопільська Біблійна Семінарія, ТООУЦХВЄ, 2022. – 842 с. 2 прим.
Василь Пірус – нескорений вояк УПА [Текст] : 75 – річчю створення УПА присвячено / ред.- упоряд. І. Олещук. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 48 с. 2 прим.
Векірчик, К. М. Мікробіологія з основами вірусології [Текст] : підруч. для студ. природн. ф-тів пед. ін-тів / К. М. Векірчик. - Київ : Вища школа, 1973. - 207 с. 14 прим.
Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – К. : Наукова думка, 1995. – 688 с. 1 прим.

Весоловський, Б. Прийде ще час... [Ноти] : пісні і танцювальні мелодії. Ч. 1 / Богдан Весоловський ; упоряд. і ред. О. Зелінський. - Львів : Галицька вид. спілка, 2001. - 160 с.

2 прим.

Визначник рослин України [Текст] : учбовий посіб. для студ. біоло. спец. ун-тів, пед. ін-тів. - 2-е изд., випр. і допов. - К. : Урожай, 1965. - 878 с. 1 прим.

Витоки [Текст] : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 4 / упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Т. М. Скуратко, В. Я. Ступінський [та ін.]. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2012. - 194 с. : фото. - ISBN 978-966-07-2368-9

1 прим.

Виховуємо людину і громадянина [Текст] : навчально-методичний посібник / упоряд. текстів: С. Буров, О. Войтенко, І. Костюк. - Вид. 2-ге. - [Дрогобич] : Відродження, 2009. - 128 с. - ISBN 978-966-538-197-6

1 прим.
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / НАПНу; [за заг. ред. В. П. Кравця]; редкол.: В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко, Г. О. Нестеренко [та ін.]. - Київ : Знання України, 2011. - 279 с. 5 прим.
Відповіді на одвічні питання буття [Текст]. - Одеса : Світ Ґраля, 2016. - 48 с. 3 прим.
Возняк Г. М. Володимир Левицький - видатний український математик [Текст] / Г. М. Возняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 24 с. – (ІНВУ, публікація ХХІІ. Наукове видання) 1 прим.
Вознюк, Л. В. Русский язык: синтаксис [Текст] : [пособие для учащихся] / Л. В. Вознюк. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. - 344. - Письмо МОНУ №1/11-1407 от 30.04.2002 г. 1 прим.
Володимир Янів у добу ХХ сторіччя [Текст]: зб. наук. конф., Тернопіль, 26-27 лист. 1998 р. / ред.рада: Я. Дашкевич, О. Куца, Т. Титаренко [та ін.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 168 с. 1 прим.
Волошина, Н. Й. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури [Текст] : посібник для вчителів / Н. Й. Волошина. – Київ : Радянська школа, 1985. – 104 с. 1 прим.
Гавриш, В. Моя Канада і я [Текст] = My Canada and I : спогади й розповіді про українських піонерів у Канаді / В. Гавриш ; передм. і ред. Ю. Клинового. – Едмонтон : Ukrainian News Publisher Ltd., 1974. – 350 с. 1 прим.
Гайдукевич, Я. М. Музеї Тернопільщини [Текст] = Музеи Тернопольщины : путівник / Я. М. Гайдукевич, І. Я. Зелена, В. А. Лавренюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 127 с. 1 прим.

Гановер, Н. Глибокий мул [Текст] : хроніка / Натан Гановер ; наук. ред. пер. й авт. комент. Н. Яковенко. - К. : Дух і літера, 2010. - 180 с. - ISBN 978-966-378-154-9

1 прим.

Гендерна інтеграція в гуманітарному знанні [Текст] : збірник матеріалів Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., 23 трав. 2007 р. / редкол.: В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь, С. Т. Вихор, В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 103 с. 1 прим.
Гермаківський, І. М. Шипуни [Текст] : роман-трилогія. Кн. 2 : У полисках зорі / І. М. Гермаківський ; ред. Я. Сачко. – Тернопіль : Лілея, 2003. – 200 с. 1 прим.

Геологічний музей [Текст] : путівник / авт.- уклад. Й. Свинко. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 24 с.

1 прим.
Гермаківський, І. М. Шипуни [Текст] : роман-трилогія. Кн. 2 : У полисках зорі / І. М. Гермаківський ; ред. Я. Сачко. – Тернопіль : Лілея, 2003. – 200 с. 7 прим.

Герц, М. І. Улас Самчук на Закарпатті [Текст] : суспільно-політична та культурно-освітня діяльність періоду 1933-1939р.р. / М. І. Герц. - Тернопіль : Астон, 1997. - 76 с.

4 прим.

Гінріхс, Я. П. Lemberg-Lwow-Львів [Текст] = Lemberg-Lwow-Lviv : фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; з нідерланд. пер. Я. Довгополий ; ред. Л. Пішко. - К. : Вид-во Жупанського, 2010. - 144 с. : іл. - ISBN 978-966-96882-8-6

2 прим.

Гінріхс, Я. П. Міф Одеси [Текст] = De Mythe Van Odessa / Ян Пауль Гінріхс ; з нідерл. пер. Я. Довгополий ; ред. В. Богуславська. - К. : Дух і Літера, 2011. - 182 с. - ISBN 978-966-378-202-7

1 прим.

Гнатюк, В. М. Національне відродження австро-угорських українців [Текст] : 1772 - 1880 рр. / Володимир Гнатюк ; упоряд., ред., передм., приміт. Ф. Стеблія. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2006. - 104 с. - (Б-ка Шашкевичіани:Нова сер. ; № 4(9)). - ISBN 966-02-3967-Х

4 прим.

Володимир Гнатюк [Текст] : біографічний нарис / укл.: Л. Вернигор, В. Зуєва. - К., 1997. - 18с.

3 прим.

Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу [Текст] : виставка / Укр. ін-т нац. памяті ; авт. виставки: Д. Гетьман, І. Юхновський. - Київ : О. Теліга, 2008. - 48 с.
2 прим.

Горбатюк, Р. М. Інженерна графіка [Текст] : машинобудівне креслення : навч.-метод. посіб. для студ. вузів. Ч. 2 / Р. М. Горбатюк, Р. Р. Яркун. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 177 с.

2 прим.

Гордон Д. С. Трансформація травми [Текст] : шлях до надії та зцілення / Д. С. Гордон ; пер. з англ. Г. Сташків ; Український психотерапевтичний університет. – Львів : Літопис, 2023. – 352 с. 2 прим.
Горілий А. Г. Історія соціальної роботи в Україні : конспект лекцій / А. Г. Горілий. – Тернопіль : Економ. думка, 2001. – 67 с. 1 прим.
Грималюк, І. М. Мововбивство і не тільки ... [Текст] / Ігор Грималюк. - Вид. 3-тє, випр., допов. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 40 с. 18 прим.
Гузар З. П. Ольга Кобилянська [Текст] : семінарій : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / З. П. Гузар. – Київ : Вища школа, 1990. – 166 с. 1 прим.

Гулька, С. І. Англо-український словник волейбольної термінології [Текст] : понад 900 слів / С. І. Гулька. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 52 с.

2 прим.

Гушулей, Й. М. Загальна методика викладання основ економіки [Текст] : пробн. навч. посіб. / Й. М. Гушулей, І. М. Вітенко. - Тернопіль : Астон, 2004. - 108 с. 1 прим.

Гушулей, Й. М. Навчально-дослідні завдання з теорії і методики трудового навчання [Текст] : метод. рекомендації / Й. М. Гушулей, Г. В. Терещук. - Тернопіль : ТДПУ, 2001. - 33 с.

1 прим.

Гушулей, Й. М. Основи деревообробки [Текст] : пробний навчальний посібник для учнів 8-9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / Й. М. Гушулей. - К. : Освіта, 1996. - 144 с. - ISBN 5-330-02425-0

1 прим.

Гушулей, Й. М. Технічна підготовка школярів: проблеми змісту [Текст] : [монографія] / Й. М. Гушулей ; за ред. Д. О. Тхоржевського. - Тернопіль : ТДПІ, 1997. - 159 с. - ISBN 5-7763-2590-6

1 прим.

Гюнтекін, Решат Нурі Чаликушу [Текст] : роман / Решат Нурі Гюнтекін ; пер. з тур., післям. Г. І. Халимоненка. – К. : Дніпро, 1991. – 368 с. 1 прим.
Демченко О. Й. Сімейне виховання у Великій Британії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / О. Й. Демченко. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 108 с. 1 прим.

Деркач, Г. С. Англійська мова [Текст] = English for Psychologists : навч.-метод. посіб. для психологів / Г. С. Деркач, В. В. Дубенскова, І. Ю. Левчик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 220 с. - Лист МОНУ №1.4/18 - Г - 612 від 11.03.2008.

1 прим.

Деталі машин та основи конструювання [Текст] : опорний конспект лекцій : [навчально-методичний посібник] / авт.-упоряд.: Я. П. Замора, І. І. Павх. - Пробне вид. - Тернопіль : [ТНПУ], 2012. - 160 с.

1

прим.

Діти емігрантів про себе [Текст] : сповіді, думки, судження..., біль / заг. ред. та упоряд.: І. Калинець, Н. Гумницької. – Львів : Артос, 2008. – 112 с. 2 прим.
Дзюба, І. Інтернаціоналізм чи русифікація? [Текст] / І. Дзюба. – Київ : КМ Akademia, 1998. – 276с. 1 прим.

Дидактические проблемы подготовки учительских кадров [Текст] : тезисы науч.-практ. конф., 27-28 сентября 1988 г. / под ред. Ю.В.Иващенко, А.Н.Ломакович. - Тернопіль : ТДПИ, 1988. - 213 с.

2 прим.

Домбровські хімічні читання 2007 [Текст] : ІІІ Всеукраїнська конференція, присвяч. 95-річчю з дня народж. А. В. Домбровського, Тернопіль, 16–18 трав. 2007 р. : тези доп. / редкол.: М. О. Лозинський, Г. О. Ковтун, Б. Д. Грищук, В. С. Барановський. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 186 с.

1 прим.

Думка, П. А. Молитва рільника [Текст] : 140 років з дня народж. П. Думки / П. А. Думка. - ювілейне вид. - Тернопіль : Діалог, 1994. - 176 с.

17 прим.

Ельгорт, Б. Б. Тернопіль [Текст] : історико-краєзнавчий нарис / Б. Б. Ельгорт, В. Г. Лопата, Ф. Ф. Чернявський. – Львів : Каменяр, 1979. – 84 с. 1 прим.
Есперанто у ХХІ столітті: стан і перспективи розвитку: До 100-річчя книги Михайла Юрківа "Підручник міжнародного язика есперанто" [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф. Тернопіль, 29-30 червня 2007 р. / за ред. І. Й. Галайчука, Д. Г. Бучка. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – 96 с. 1 прим.
Єлін, Ю. Я. Шкільний визначник рослин [Текст] : Ю.Я. Єлін, С. І. Івченко, Л. Г. Оляницька. - К. : Рад. шк., 1978. - 360 с. 2 прим.
Єрмоленко, В. М. Визначник комах [Текст] / В. М. Єрмоленко, З. Ф. Ключко. - К. : Рад. шк., 1971. - 223 с. 1 прим.

Журналістська майстерність [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спец. "Журналістика" / уклад. О. К. Вільчинський. - Тернопіль : [ТНПУ], 2015. - 48 с.

13 прим.

Журналістська практика [Текст] : [методичні матеріали для студ. та керівників практики зі спец. "Журналістика"] / [упоряд. Н. Л. Дащенко]. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 64 с.

17 прим.

Заболотна О. А. Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у країнах Європейського Союзу [Текст] : монографія / О. А. Заболотна. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 364 с. 1 прим.
Задорожна І. П. Англо-український словник термінів мережі інтернет [Текст] / І. П. Задорожна, А. О. Клименко. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 44 с. 1 прим.

Збірник програм фахових навчальних дисциплін із спеціальності "Соціальна робота" [Текст] : для підгот. бакалаврів за кредитно-трансферною системою навч. / уклад.: Н. С. Олексюк, Л. Й. Дерев'яна, С. М. Калаур. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 366 с.

1 прим.

Зимомря М. І. Сутність шкільництва в інонаціональному середовищі [Текст] : біобібліографічний покажчик праць Ярослава Грицковяна / М. І. Зимомря, Л. Б. Шагала ; відп. ред. І. М. Зимомря ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2012. – 123 с. 1 прим.
Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів [Текст] : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю.В., Ломакович А.М.]. - Тернопіль : ТДПІ, 1990. - 417 с. 3 прим.
Знойко, О. П. Міфи Київської землі та події стародавні [Текст] : наук.-попул. ст., розвідки : для ст. шк. віку / О. П. Знойко ; передм. В. Р. Коломійця. – Київ : Молодь, 1989. – 304 с. 1 прим.
Золя, Е. Твори [Текст] : пер. з фр. : в 2 т. Т. 1 : Кар'єра Ругонів ; Черево Парижа : романи / Е. Золя ; передм. Д. С. Наливайка ; ред. М. В. Тупайло. – Київ : Дніпро, 1988. – 572 с. 1 прим.
Зуб І. В. Степан Олійник [Текст] : Життя і творчість / І. В. Зуб. – К. : Дніпро, 1978. – 159 с. – (Літературний портрет). 1 прим.
Іваницька Н. Л. Синтаксис простого речення [Текст] : складні випадки аналізу / Н. Л. Іваницька. – К. : Вища школа, 1989. – 64 с. 1 прим.

Іванишин, В. На розпутті велелюднім. Вибори-2004: Кого, що і для чого виберемо? [Текст] / Василь Іванишин ; упоряд. Є. Філь. - Дрогобич ; Тернопіль : [б.в.], 2003. - 192 c. - (Бібліотека націоналіста). - ISBN 966-538-137-7

1 прим.

Іванишин, В. Непрочитаний Шевченко [Текст] / В. Іванишин ; упоряд. Є. Філь. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 32 с. 1 прим.

Історія епохи очима людини. 10 клас [Текст] : Україна та Європа у 1900-1939 рр. : навч. посіб. з історії України та всесвітньої історії / Ю. С. Комаров, В. О. Мисан, А. О. Осмоловський [та ін.]. - К. : Генеза, 2004. - 254 с. - ISBN 966-504-303-Х

1 прим.

Історія країн Азії та Африки [Текст] : навчально-методичний посібник за вимогами кредитно-модульної системи. Ч. 1/2 / уклад. В. Д. Шепетюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 99 с.

1 прим.

Історія Росії з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття [Текст] : навчальний посібник / КНУ ім. Т. Шевченка ; авт.-уклад. В. М. Мордвінцев. – Київ : Знання, 2013. – 456 с. 2 прим.

Історія України. Давня історія. Україна в період Середньовіччя [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. І-го курсу іст. фак. / розроб. Ю. Ю. Свідерський. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 44 с.

2 прим.

Історія української культури [Текст] / за ред. І. Крип'якевича. – К. : Либідь, 1994. – 656 с. 1 прим.
Каталог фонду рідкісних видань бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 74 Освіта. Педагогічна наука (1792-1939рр.) [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В.Талпош. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 128 с. 1 прим.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (кириличний шрифт, 1762–1944) [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Я. Кульчицька, Г. В. Кінаш ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 115 с. - (Рідкісні видання ; вип. 7).

23 прим.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі [Текст] : бібліографічний покажчик. Ч. 1. А - М (1800-1939 рр.) / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, І. М. Потокій ; ред. Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 223 с. - (Рідкісні видання ; вип. 5).

8 прим.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі [Текст] : бібліографічний покажчик. Ч. 2. N-Z (1830-1959 рр.) / уклад.: О. Я. Кульчицька, І. М. Потокій ; ред. Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 241 с. - (Рідкісні видання ; вип. 6).

1 прим.

Кваша, В. І. Еволюційне вчення [Текст] : курс лекцій для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Кваша, Г. М. Голіней ; за ред. В. І. Кваші. - Тернопіль : [ТНПУ], 2008. - 126 с.

1 прим.

Кваша, В. І. Фауна Голицького ботаніко-ентомологічного заказника загальнодержавного значення [Текст] / В. І. Кваша, С. С. Подобівський, Д. В. Страшнюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 46 с. - ISBN 966-7298-06-Х.

2 прим.
Кікінежді О. М., Кізь О. Б. Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва : навч. посібник для студ. вузів. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. - 176 с.
1 прим.

Кіндзерська, Ю. Основи англійської ділової мови та академічного письма [Текст] = Basics of English Business and Academic Writing : посіб. для магістрантів неспец. фак. / Юлія Кіндзерська. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 80 с. - Лист МОНУ № 1.4/18-Г-1076 від 14.05.2008.

2 прим.

Кічук, С. Ф. Волейбол [Текст] : навчання техніки та технологія суддівства : навч.-метод. посіб. / С. Ф. Кічук, О. В. Сопотницька. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 104 с.

3 прим.

Клименко, А. О. Курс "Основи інформаційної культури" [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. 1 курсу фак. іноз. мов / А. О. Клименко. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 56 с.

4 прим.

Козачок, Я. В. Григір Тютюнник, Василь Шукшин : проблеми, зіставлення [Текст] : навчальний посібник / Я. В. Козачок. - Тернопіль : ТДПІ, 1991. - 40 с.

11 прим.

Козлик І. В. Методологічні аспекти теорії літературного стилю О. В. Чичеріна [Текст] : Repetitorium до теми / І. В. Козлик ; МОНУ, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – 44 с. 1 прим.
Комунікаційні технології [Текст] : метод. рек. для студ. спец. "Журналістика" / уклад. Н. М. Фурманкевич. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 66 с. 9 прим.

Кон, Н. Привід для геноциду [Текст] = Warrant for Genocide : міф про всесвітню єврейську змову і ''Протоколи сіонських мудреців'' / Норман Кон ; пер. з англ. Т. Цимбала ; наук. ред. М. Климчук. - К. : Самміт-Книга, 2011. - 352 с. - ISBN 978-966-7889-62-3

1 прим.

Конончук, О. Б. Навчальна практика з основ сільського господарства [Текст] : навчальний посібник / О. Б. Конончук. - [2-ге вид., випр., допов.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 128 с. 1 прим.

Корсун, І. В. Будова та властивості твердих тіл [Текст] : факультативний курс : навч. посіб. для учнів. вчителів та викл., для усіх, хто цікавиться фізикою / І. В. Корсун. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 156 с.

1 прим.

Корчемний, М. О. Ідентифікація технологічних об'єктів [Текст] : Навч.-метод. посіб. для студ. вузів, які навч. за спец."Проф. навч. Комп'ютерні технол. в упр. та навч.", " Інж. та комп'ютерна графіка" / М. О. Корчемний. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 114 с.

1 прим.

Корчемний, М. О. Інтелектуальні технології управління та прийняття рішень [Текст] : Навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"; "Інженерна та комп'ютерна графіка". Ч.1. Розмита логіка / М. О. Корчемний, В. С. Федорейко. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 140 с.

2 прим.

Корчемний, М. О. Інтелектуальні технології управління та прийняття рішень [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спец. "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"; "Інженерна та комп'ютерна графіка". Ч. 2. Нейронні та гібридні мережі / М. О. Корчемний, В. С. Федорейко. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 140 с.

1 прим.

Кохановська, О. В. Становлення та розвиток природничо-математичної освіти дівчат в Україні ХІХ-початку ХХ століття [Текст] : монографія / О. В. Кохановська. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2018. – 368 с. 1 прим.
Косідовський, З. Біблійні оповіді [Текст] : пер. з пол. / З. Косідовський. – 2-ге укр. вид. – К. : Політвидав України, 1978. – 397 с. 1 прим.

Кравець, В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття [Текст] : навч. посібник для студ. пед. навч. закл. / В. П. Кравець. - Тернопіль, 1996. - 290 с. - ISBN 5-7707-4490-1

43 прим.

Кравець, В. П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. П. Кравець. - Тернопіль : Тернопіль, 1996. - 436 с.

43 прим.

Кравець В. П. Педагогіка та психологія: гендерний аспект : навчальний посібник для пед. вузів / В. П. Кравець, О. М. Кікінежді. - Тернопіль : Богдан, 2004. - 124 с. 1 прим.

Кравець, В. П. Психологія сімейного життя [Текст] : навчальний посібник для студ. пед. вузів, що здоб. спец. "Практична психологія". Ч. 2 / В. П. Кравець. - Тернопіль : [б. в.], 1995. - 388 с. - ISBN 5-7707-4500-2

14 прим.

Кравчук, Л. В. Ю. Словацький і Кременець [Текст] / Л. В. Кравчук, Л. О. Кравчук. – Кременець : Папірус, 1999. – 39 с. 1 прим.
Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації [Текст] : Факти, роздуми, перспективи / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2003. – 216 с. 1 прим.

Кременець пам'ятає свого поета [Текст] : біобібліографічний покажчик літератури : до 200-річчя від дня народж. пол. поета Ю. Словацького / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 45 с. - Текст пол., укр., рос. мовами.

2 прим.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту [Текст] : [посібник] / М. Крупа ; ред. О. Давидова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. - 416 с.
1 прим.
Курс сучасної української літературної мови [Текст] : посіб. для студ. філолог. ф-тів ун-тізга ф-тів мови та літ-ри пед ін-тів. Т.2 : Синтаксис (Просте речення. Складне речення. Пунктуація) / за ред. Л. А. Булаховського. - К. : Рад.школа, 1951. - 408 с. 2 прим.

Курс фізики [Текст] : навч. посіб. для студ. хім.-біол. та природн. фак. пед. вузів / П. Г. Лісняк, П. В. Басістий, В. Ю. Чопик, Т. Д. Дідора. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 265 с.

3 прим.

Ладика, О. В. Watch and Learn [Текст] = Дивись і навчайся : навчально-методичний посібник / О. В. Ладика, Н. А. Чибрас, М. Б. Гаврилюк. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 118 с.

1 прим.

Лазарович, М. В. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу": Україна в боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації, 2014-2018 роки [Текст] / М. В. Лазарович. – Ічня : Формат, 2018. – 340 с. 5 прим.

Левчик, І. Ю. Psychophysiology in terms [Текст] = [Англо-український словник психофізіологічних термінів] : English-Ukrainian Dictionary / І. Ю. Левчик ; І.Ю.Левчик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 72 с.

1 прим.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства [Текст] / за ред. А. Волкова, О. Бойченка, І. Зварича та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.  2 прим.

Богдан Лепкий - видатний український письменник [Текст] : збірник статей і матеріалів урочистої академії, присвяченої 120-річчю від дня народження письменника / відпов. ред. : Р. Т. Гром'як., М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1993. - 195 с.

3 прим.

Лісняк, Н. І. Сучасна українська літературна мова. Морфологія [Текст] : навчально-методичний посібник : робочий зошит 2 / Н. І. Лісняк, С. Є. Панцьо. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 103 с.

1

прим.

Лопух, Г. М. Тернопіль - місто для життя [Текст] : міський екологічний бюлетень. № 5 / Г. М. Лопух, Л. Г. Гринчишина, С. Я. Молодецька ; відп. за вип. О. І. Соколовський. - Тернопіль : Мальва-ОСО, 2009. - 132 с.

2 прим.

Луцик, Д. В. Буквар [Текст] / Д. В. Луцик, М. М. Проць, А. С. Савшак. – 4-е вид., зі змін. – Львів : Світ, 2000. – 175 с. 3 прим.
Луцик, Д. В. Буквар [Текст] : підр. з навч. грамоти для 1 кл. загальноосв. шк. / Д. В. Луцик, М. М. Проць, А. С. Савшак. – 6-е вид., зі змін. – Львів : Світ, 2002. – 160с. 24 прим.
Луцик, Д. В. Буквар. 1 клас [Текст] : Підруч. з навч. грамоти для загальноосвіт. шк. / Д. В. Луцик, М. М. Проць, А. С. Савшак ; 8-е вид., зі змін. – Львів : Світ, 2004. – 160с. 38 прим.
Луцик, Д. В. Буквар. 1 клас [Текст] : підруч. з навч. грамоти для загальноосвіт. шк. / Д. В. Луцик, М. М. Проць, А. С. Савшак ; 9-те вид., зі змін. – Львів : Світ, 2007. – 160 с. 57 прим.

Макаренко, А. С. Педагогічна поема [Текст] / А. С. Макаренко ; пер. Л. О. Єзерницького ; за ред. В. Л. Петровського. - К. : Рад. шк., 1973. - 508 с.

2 прим.

Маланюк, П. М. Творчий потенціал української гімназії [Текст] / П. М. Маланюк, Л. Р. Білик, М. П. Маланюк. - Тернопіль : Джура, 1999. - 160 с. 2 прим.
Малець, С. С. Музей-садиба Маркіяна Шашкевича [Текст] : путівник / С. С. Малець, М. Б. Видашенко, О. Б. Максименко. – Львів : Каменяр, 1990. – 48 с. 1 прим.
Мельничук, І. Г. Молотків [Текст] = Молотков : фотонарис / І. Г. Мельничук. – Львів : Каменяр, 1986. – 47 с. 1 прим.
Методичні рекомендації з організації тестового контролю освітньо-професійної підготовки вчителя [Текст] / відпов. ред. В. В. Грубінко. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 100 с. 1 прим.
Мешко, О. І. Зошит-практикум з курсу "Загальна психологія" [Текст] : навчально-методичний посібник : для студ. вищ. пед. навч. закл. / О. І. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 100 с. 1 прим.
Мешко, О. І. Практикум з курсу "Загальна психологія" [Текст] : навчально-методичний посібник : для студ. вищ. пед. навч. закл. / О. І. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 148 с. 1 прим.
Михайлин І. Л. Вивчення творчості Олександра Корнійчука в школі [Текст] : посіб. для вчит. / І. Л. Михайлин. – К. : Рад. школа, 1989. – 144 с. 1 прим.

Михалевич, М. Круті віражі до волі [Текст] / М. Михалевич. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 1997. - 160 с. - ISBN 966-7018-05-9

1 прим.

Міхеєнко О. І. Основи раціонального та оздоровчого харчування [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 184 с. 1 прим.
Молодь - школа - громада [Текст] : зб. метод. матеріалів з громадянської освіти / за ред. П. Кендзьора. – Львів : ЗУКЦ, 2009. – 52 с. 2 прим.
Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні : рекомендації з освітньої політики / Міністерство освіти і науки України. – Київ : К.І.С., 2004. – 160 с. 1 прим.
Моренець В. П. Володимир Сосюра [Текст] : нарис життя і творчості / В. П. Моренець. – Київ : Дніпро, 1990. – 262 с. – (Літературний портрет).  1 прим. 
Морозюк, С. С. Систематика рослин [Текст] : лабораторні заняття : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / С. С. Морозюк, Л. Г. Оляніцька. - К. : Вища школа, 1988. - 192 с. 10 прим.
Мрига, П. Н. Тлумачний словник театральних термінів [Текст] / Петро Мрига ; ред. : Л. Ванюга, В. Собуцька, М. Савельєва. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 240 с. 2 прим.
Мрія, слово і чин. Збірник на пошану Володимира Янева [Текст] : відгуки, рецензії, спогади / редкол.: Л. Рудницький, А. Карась, А. Лозинський. – Львів ; Мюнхен ; Нью-Йорк : Наукове товариство ім. Шевченка, 2023. – 208 с. 48 прим.

Навчально-методичне забезпечення курсу "Методика навчання біології" [Текст] : за кредитно-трансферною системою організації навч. процесу / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 147 с.

1 прим.

Навчально-методичний посібник з практики німецької мови: До теми "Das Aussere und die Charakterzuege des Menschen" [Текст] : для студ.-германістів / упоряд.: Н. А. Деркевич, Л. І. Маєвська, Н. Я. Бияк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 120 с.

4 прим.

Навчально-методичний посібник "Der zusammengesetzte Satz: Satzgefuge" [Текст] : з сучасними вправами для студ. фак. іноземних мов / уклад.: І. В. Шимків, Н. В. Данів. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 156 с.

2 прим.

Нарис історії "Просвіти" [Текст] / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк ; за ред. І. Мельника. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 232 с. – (Популярна енциклопедія "Просвіти"). 1 прим.
Наскрізна комплексна навчальна програма з практичного курсу німецької мови (основна іноземна мова) [Текст] : Спец. 8.010103-німецька мова і література / Уклад. І. Я. Яцюк. - Тернопіль : ТДПУ, 2003. - 95 с. 1 прим.
Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина, 1873-1940 рр. [Текст] : історично-філософська секція: дійсні члени : бібліографічний покажчик / Управління культури Тернопільської облдержадміністрації, ТОУНБ, Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка ; уклад. Л. Оленич ; вступ. ст. М. Андрейчин ; керівник проекту та наук. ред. В. Вітенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 272 с. 1 прим.

Невідомська, Л. М. Старослов'янська мова [Текст] : метод. рек. для студ. філол. фак. з урахуванням вимог кредитно-модульної системи / Л. М. Невідомська, С. Л. Лісняк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 87 с.

7 прим.

Нецензурний Стус [Текст] : [в 2 ч.]. Ч. 1 / упоряд. Б. Підгірного. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. - 336 с. 13 прим.
Ніколайчук, Н. М. Формування професійної мотивації майбутніх учителів [Текст] : методичні рекомендації / Н. М. Ніколайчук ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський ; [Тернопіль] : Вектор, 2012. – 80 с. 1 прим.
Німецька мова як друга іноземна [Текст] : другий рік навчання : навчально-методичний посібник / Т. В. Дзись, А. П. Катериняк, М. С. Кебало [та ін.] ; ТНПУ. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 174 с. 2 прим.
Німецька мова як друга іноземна [Текст] : перший рік навчання : навчально-методичний посібник / Т. В. Дзись,  М. С. Кебало, А. П. Катериняк, [та ін.] ; ТНПУ. - Тернопіль : [ТНПУ], 2017. - 147 с. 1 прим.
Німецька мова як друга іноземна [Текст] : третій рік навчання : програма навчальної дисципліни : спец. "Філологія. Іноземна мова та література" / Т. В. Дзись, А. П. Катериняк, М. С. Кебало [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 70 с. 3 прим.
Новак А. Я. Як підняти українську економіку [Текст] : трифункціональна економічна модель України : монографія / А. Я. Новак. – Вид. 5-ге, допов. – Київ ; Торонто ; Мюнхен : [Інпрес], 2015. – 428 с. 1 прим.
Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба [Текст] = Hetman Ivan Mazepa and His Era : [монографія] / О. Оглоблин ; ред. Л. Винар ; Українське Історичне Товариство. – 2-ге вид., допов. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто : [б. в.], 2001. – 464 с. 1 прим.
Одинцова, Г. С. Сучасна українська мова з практикумом. Фонетика. Лексикологія [Текст] : збірник вправ і завдань для лабораторних робіт / Галина Одинцова. - Тернопіль : [ТНПУ], 2016. - 63 с. 2 прим.

Олійник, Т. С. Виробнича практика [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спец. "Переклад" фак. іноземних мов / Т. С. Олійник, О. В. Іванців. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 95 с.

1 прим.

Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Тернопіль, 1 - 4 жовтня. 2001 р. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 234 с. 1 прим.
Освітянські музеї як осередки національного відродження [Текст] : збірник матеріалів наради-семінару керівників музеїв при закладах освіти Тернопільської області / ред. З. М. Бичко. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. - 80 с. 5 прим.

Основи етики та естетики [Текст] : навчально-методичний посібник / розроб. Н. Л. Морська. - Пробне вид. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 136 с.

1 прим.

Основи толерантності майбутніх перекладачів [Текст] : навчально-методичний посібник : для студ. 4 курсу фак. ін. мов спец. "Переклад" / [уклад. О. І. Куца]. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : [ТНПУ], 2013. - 86 с.

2 прим.

Основи фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник / Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук, Д. В. Вакуленко [та ін.] ; [за заг. ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука]. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 234 с.

5

прим.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ТНПУ ім. В. Гнатюка. Ч. 3 / за заг. ред. В. В Грубінка. - Тернопіль : ТНПУ, 2005. - 272 с.

1 прим.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : документи і матеріали 2003-2004 рр. / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. - К. ; Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2004. - 147 с. - ISBN 966-7425-47-9

1 прим.

Основні засади розвитку вищої освіти України [Текст]. Ч.3 / М-во освіти і науки України. ТНПУ; За ред. С.М.Ніколаєнка; Упоряд.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. - К.;Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2006. - 181 с. - (Інтеграція вищої освіти України у європейський освітній простір).

2 прим.

Пагут, О. С. Das Satzgefuge ( Subjekt-, Pradikativ-, Objekt-, Attributsatze und weiterfuhrende Nebensatze) [Текст] : методичні рекомендації з практичної граматики німецької мови : для студентів-германістів / О. С. Пагут. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 56 с.

1 прим.

Пагут, О. С. Der Temporalsatz (der Adverbialsatz der Zeit) [Текст] : методичні рекомендації з практичної граматики німецької мови : для студентів-германістів / О. С. Пагут. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 44 с.

4 прим.

Пагут, О. С. Die Satzverbindung (die Parataxe) [Текст] : методичні рекомендації з практичної граматики німецької мови : для студентів-германістів / О. С. Пагут. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 26 с.

4 прим.

Панько, Т. І. Українське термінознавство [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк ; ред. Д. С. Карпин. - Львів : Світ, 1994. - 216 с. - ISBN 5-7773-0139-8

9 прим.

Панцьо, С. Є. Антропонімія Лемківщини [Текст] / С. Є. Панцьо. - Тернопіль : Тернопіль, 1995. - 132 с. - ISBN 5-07-001581-8

2 прим.

Панцьо, С. Є. Сучасна українська літературна мова [Текст] : самостійні роботи з морфології / С. Є. Панцьо, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 46 с. 1 прим.
Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти [Текст] : матеріали міжнародного науково-практичного семінару, Тернопіль, 18 лютого 2020 року / редкол.: Б. Буяк, Г. Терещук, О. Гузар та [ін.] ; літ. ред. П. Гуцал. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 64 с. 1 прим.
Пархонюк Л. М. Синтаксичний розбір складного речення [Текст] : багатокомпонентні конструкці : посібн.для вч.та студ. філолог. спец. / Л. М. Пархонюк ; Пархонюк Л.М. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. – 64 с. 1 прим.

Матеріали до словника лемківських говірок. (Дієслівна лексика) [Текст]. Ч. 1 / Стефанія Панцьо. - Тернопіль : [ТДПУ], 1997. - 56 с.

1 прим.

Педагогічний альманах [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 10 / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Ювілейне вид. – Херсон : РІПО, 2011. – 312 с. 1 прим.
Педагогічний альманах [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 8 / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2010. – 292 с. 1 прим.
Педагогічний альманах [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 33 / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2017. – 319 с. 1 прим.
Педагогічний альманах [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 36 / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2017. – 307 с. 1 прим.

Пастернак, Л. П. Завдання для самостійної роботи з теоретичної граматики англійської мови [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. П. Пастернак. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 72 с.

4 прим.

Пегас [Текст] : збірка студентських перекладів. Вип. 9 / уклад.: Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 172 с. 8 прим.

Пегас [Текст] : збірка студентських перекладів. Вип. 7 / уклад.: Т. С. Олійник, О. В. Іванців, В. В. Панченко. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 256 с.

1 прим.

Перші наукові читання, присвячені 80-річчю діяльності Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (1940-2020) за темою "Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення, перспективи" [Текст] : матеріали доповідей, 12 червня 2020 р., м. Теребовля / редкол.: А. М. Баньковський, П. М. Богоніс, В. Д. Губ'як [та ін]. – Київ : Мелос ; Теребовля ; Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 168 с. 1 прим.
Півторак, Г. Українці: звідки ми і наша мова [Текст] / Г. Півторак ; АН України; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1993. – 200 с. 2 прим.
Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29–30 квітня 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 167 с. 1 прим.

Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми й перспективи [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28 - 29 квіт. 2010 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 183 с.

2 прим.

Подобівський, С. С. Зоологія безхребетних [Текст] : Зб. лекцій і тестові завдання: Посіб. для студ. біологічних спец. вузів II-IV рівнів акредит. Ч.1 / С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик, М. Л. Кузьмович. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 89 с. - ISBN 966-7924-61-0

1 прим.

Подобівський, С. С. Зоологія безхребетних [Текст] : зб. лекцій і тестові завдання : посіб. для студ. біол. спец. вузів II - IV рівнів акредит. Ч. 2 / С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик, М. Л. Кузьмович. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 101 с. - ISBN 966-7924-61-0

1 прим.

Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-іст., за вимогами кредитно-модульної системи / уклад. В. Д. Шепетюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 91 с.

2 прим.

Поплавський, В. Ярослав Кондра : творчий портрет [Текст] : на допомогу вчителеві-словесникові : уроки літературного краєзнавства / В. Поплавський, М. Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1996. - 12 с.

1 прим.

Потульницький, П. М. Польвий практикум з ботаніки [Текст] : навч. посіб. для природничих ф-тів пед. ін-тів / П. М. Потульницький. - Вид. 2-е, переробл. і доп. К. : Вища школа, 1972. - 300 с. 5 прим.
Практика в системі підготовки психологів у вузі [Текст] : методичний посібник / упоряд.: Г. К. Радчук, М. М. Шпак, З. М. Адамська, Т. П. Цюпан. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 168 с. 1 прим.
Практикум по основам сельского хозяйства [Текст] : учебное пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / И. М. Ващенко, К. П. Ланге, М. П. Меркулов, М. М. Эдельштейн. - М. : Просвещение, 1975. - 303 с. 2 прим.
Практична граматика німецької мови [Текст] : комунікативні вправи і завдання для студ. та уч. ст. кл. : навчальний посібник для студ. I–III курсів ф-тів іноземних мов. / Д. А. Євгененко, О. М. Білоус, О. О. Гуменюк [et al.] ; Кіровоградський держ. пед. ун-т Ім. В. Винниченка. – Вид. 2-ге, доопр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 400 с. 1 прим.

Практичні заняття з імунології [Текст] : методичні вказівки / уклад. О. С. Волошин. - Тернопіль : ТНПУ, 2013. - 44 с.

1 прим.

Приповідки або українсько-народня філософія [Текст]. Т. 1 / зібрав, підг. до друку та опубл. В. С. Плав'юк. – перевид.з оригіналу 1946 р. – Едмонтон : Асоціація Укр. Піонерів Альберти, 1998. – 355 с. 4 прим.
Природничо-наукова освіта школярів: реалії та перспективи [Текст] : Всеукраїнська науково-практична конференція.17-19 вересня 2003 р. / Ред.: Г.Терещук, М.Барна, Л.Ващенко. та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 160 с. 2 прим.
Прищепа, К. С. Буквар [Текст] : Проб. підр. для 1 кл. / К. С. Прищепа, В. І. Колесниченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Форум, 2002. – 175 с. 2 прим.
Прищепа, К. С. Буквар [Текст] / К. С. Прищепа, В. І. Колесниченко. – К. : Форум, 2004. – 176 с. 9 прим.

Проблеми взаємодії української та російської філології [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 1 / відпов. ред. А. М. Ломакович. - Тернопіль : [б. в.], 1990. - 152 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф., 15 листоп. 2012 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 314 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали VІІ Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2011 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 318 с.

2 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали V Всеукраїнської наук. [студентської] конф., 23 - 24 груд. 2009 р. Ч. 1. Педагогіка, психологія, мовознавство / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 184 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали ІІ-ої Всеукр. наук. конф., 7 лист. 2006 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 224 с. 1 прим.

Програма Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу університету з суспільних, природничих, технічних та гуманітарних наук за 2008 рік [Текст]. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 64 с.

2 прим.

Програма Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу університету з суспільних, природничих, технічних та гуманітарних наук за 2009 рік [Текст]. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 64 с.

2 прим.

Програма Звітної наукової студентської конференції з суспільних, природничих, технічних та гуманітарних наук за 2008 рік [Текст]. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 116 с.

2 прим.

Прометей [Текст] : историко-биографический альманах серии "Жизнь замечательных людей". Т. 10 / науч. ред. и сост. Т. Г. Цявловская. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 424 с. : с ил. – (Жизнь замечательных людей). 1 прим.

Професійна та повсякденна англійська мова [Текст] = Professional and Everyday English : для майбутніх інж. та вчит. труд. навч. / І. Журавель, В. Чотарі, Г. Деркач, В. Дубенскова. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 204 с. - Назва обкл. англ. мовою.

2 прим.

Професійні компетенції та компетентності вчителя [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 листоп. 2006 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 188 с. 1 прим.
Психологія як наука та навчальна дисципліна [Текст] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка ; підбір док. С. Ю. Загородна. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 102 с. 1 прим.
Рихлівський, Михайло На хрещатій дорозі [Текст] : поезії / Михайло Рихлівський. – Тернопіль : Збруч, 2001. – 52 с. 1 прим.
Рихтицька, Д. Жага справжнього [Текст] : поезії / Д. Рихтицька. – Дітройт : О. Майсюра, 2002. – 327 с. 1 прим.

Рокіцька, Н. В. Криця, що не іржавіє: Леся Українка і Генріх Гайне - два світила двох могутніх культур [Текст] : методична розробка / Н. В. Рокіцька, О. В. Літвінюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 144 с. - Текст укр. та нім. мовами

1 прим.

Рокіцька, Н. В. Німецькомовна спадщина Івана Франка у фаховій підготовці студентів-філологів [Текст] : навчальний посібник / Н. В. Рокіцька. - Тернопіль : [ТНПУ], 2016. - 186 с. 1 прим.
Рокіцька, Н. В. Deutsch lehren und lernen mit Spass [Текст] : навчально-методичний посібник / Наталя Рокіцька, Іван Яцюк. - [пробне видання]. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 172 с. - Текст укр. та нім. мовами. 1 прим.

Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури [Текст] : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. - Тернопіль : Збруч, 1991. - 257 с.

1 прим.

Романишина, Л. М. Лабораторний практикум з органічної хімії [Текст] : навчальний посібник для студ. природничих фак. пед. ін-тів (Модульний варіант) / Л. М. Романишина. - К. : ІЗМН, 1996. - 184 с.

3 прим.

Руденко М. Наративна типологія художньої прози Миколи Хвильового : монографія / Марта Руденко ; наук. ред. М. П. Ткачук. - Тернопіль : [ТДПУ], 2003. - 88 с. 1 прим.
Русанов, Б. Г. Овощеводство [Текст] : лабораторный практикум : учеб. пособие для ин-тов / Б. Г. Русанов. - М. : Просвещение, 1965. - 276 с. 2 прим.
Савицький, І. В. Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студ. мед. ін-тів / І. В. Савицький. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Вища шк., 1973. - 486 с. 5 прим.
Семигіна, Т. В. Робота в громаді [Текст] : практика й політика / Т. В. Семигіна ; Школа соціальної роботи ім. В. І. Полтавця. – Київ : КМ Академія, 2004. – 180 с. 3 прим.
Сеньовська, Н. Л. Актуальні проблеми професійної освіти [Текст] : методичні рекомендації для викладачів, магістрантів та студ. вищ. пед. навч. закл. / Н. Л. Сеньовська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 28 с. 2 прим.
Сердюк, З. Минуле - славне і трагічне [Текст] : вірші / З. Сердюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 112 с. 2 прим.

Сидоренко, В. К. Основи техніки і технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / В. К. Сидоренко, Г. В. Терещук, В. В. Юрженко. - К. : НПУ, 2001. - 163 с. - ISBN 966-7425-25-8

4 прим.

Систематика вищих рослин [Текст] : лабораторний практикум / М. Д. Латишенко, Л. Ф. Кучерява, В. А. Нечитайло [та ін.]. - К. : Вища школа, 1989. - 223 с. - ISBN 5-11-001213-Х

1 прим.

Сіменач, Б. В. Обробка матеріалів різанням [Текст]: навчальний посібник для студ. інж.-пед. фак. пед. навч. закл. різних рівнів акредитації / Б. В. Сіменач, Л. М. Пашинський, В. Л. Кондратюк. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2013. – 200 с. 4 прим.
Скляренко С. Д. Святослав [Текст] : роман / С. Д. Скляренко ; вступ. ст. М. Ф. Слабошпицького ; іл. Г. Зубковського. – Київ : Дніпро, 1987. – 669 с. – (Шкільна бібліотека). 1 прим.
Смоляк, О. С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури [Текст] : монографія. Ч. 2 : (нотний додаток) / О. С. Смоляк. – Тернопіль : Астон, 2001. – 392с. 1 прим.

Сорока, П. І. Ганна Черінь [Текст] : літературний портрет / П. І. Сорока. - Тернопіль : Лілея, 1996. - 183 с.

1 прим.

Сорока, П. І. Зоя Когут [Текст] : літературний портрет / П. І. Сорока. - Тернопіль : Андеграунд, 1997. - 107 с.

1 прим.

Сорока, П. Літературно-творчий шлях Олекси Гай-Головка [Текст] / П. Сорока ; ред. М. Юрків. - Тернопіль, 1997. - 144 с.

1 прим.

Сорока, П. І. Художній світ Ліди Палій [Текст] / П. І. Сорока. - Хмельницький : Авель, 1997. - 70 с.

1 прим.

Справочник по биологии [Текст] : пер. с укр. / Т. Л. Богданова, А. В. Брайон, А. В. Денисьевский [и др.] ; под ред. К. М. Сытника. - Изд. 2-е, стер. - К. : Наукова думка, 1981. - 440 с. 1 прим.
Стан поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні [Текст] / редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.]. – Київ : СТ- Друк, 2019. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Стан навколишнього середовища"). 1 прим.

Страшнюк, Н. М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять із загальної екології [Текст] : для студ. біол. та екол. спец. вищих пед. закл. освіти / Н. М. Страшнюк, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 112 с.

1 прим.

Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям [Текст] / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К. : Рад. шк., 1971. – 244 с. – (Педагогическая библиотека). 1 прим.

Сухорський, С. Освіта закордоння [Текст] / Степан Сухорський. - Львів : Основа, 1995. - 38 с.

9 прим.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: методологія, теорія, практика [Текст] : матеріали регіонального науково-практичного семінару (11-12 грудня 2014 р., м. Тернопіль) / [за ред.: Р. М. Горбатюка, Ю. О. Туранова]. - Тернопіль : ТНПУ, 2014. - 198 с. 1 прим.
Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції [Текст] : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 вересня 2020 р. : до 80-річчя ТНПУ ім. В. Гнатюка / НАПН України, ГО "ЕдКемп України", БО БТ "Київський ін-т гендерних досліджень" ; редкол.: І. Гевко, Т. Говорун, О. Кізь [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 288 с. 2 прим.

Талпош, В. С. У світі ссавців [Текст] : зоовікторина : 280 запитань та відповідей / Василь Талпош. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. - 136 с. - ISBN 966-562-889-5

1 прим.

Талпош, В. С. Фауна хребетних Тернопільської області [Текст] : довідник / В. С. Талпош, Б. Р. Пилявський. - Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 1998. - 80 с. - ISBN 966-7224-94-5

7 прим.

Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 6 клас [Текст] : метод. рек. для вчит. біології ЗОШ та студ. пед. вузів / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.]. - Тернопіль : Мандрівець, 1996. - 92 с.

4 прим.

Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 8 клас [Текст] : метод. рек. для вчит. біології ЗОШ та студ. вищ. пед. навч. закл. із спец. "Біологія" / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. - Тернопіль : Мандрівець, 1998. - 136 с. - Протокол МОНУ № 25 від 04.06.1998 р. - ISBN 966-7461-06-8

3 прим.

Теорія масової комунікації [Текст] : метод. рек. для студ. спец. "Журналістика" / уклад. Н. М. Фурманкевич. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 78 с. 4 прим.

Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у системі університетської освіти [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 3–4 грудня 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 144 с.

3 прим.

Григорій Васильович Терещук: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України [Текст] : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, С. Б. Тененська ; авт. вступ. ст. М. Зимомря]. - Тернопіль : ТНПУ, 2014. - 75 с. - (Бібліографія вчених ТНПУ ім. Володимира Гнатюка).

2 прим.

Тернопілля, 1995 [Текст] : регіональний річник : 455-річчю Тернополя присвячується / упоряд.: Б. Куневич, М. Ониськів. - Тернопіль : Збруч, 1995. - 806 с. 1 прим.
Тернопілля′ 97 [Текст] : регіональний річник : 900-літньому Ювілею Княжої Теребовлі і 80-річчю утворення Української Центральної Ради присвячується / упоряд.: Б. Куневич, М. Ониськів. - Тернопіль : Збруч, 1997. - 760 с. 1 прим.

Тести в системі моніторингу якості освіти [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 2-3 черв. 2009 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 167 с.

1 прим.

Технічна механіка [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 2. Опір матеріалів / Є. М. Кальба, С. М. Голотенко, О. С. Голотенко, Р. Т. Гарматюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 98 с.

4 прим.

Тіунова О. В. Просвітницький тренінг "Я - майбутня мама" [Текст] : для дівчат ст. шк. віку / О. В. Тіунова ; О.В.Тіунова. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 90 с. 1 прим.

Ткачов, С. 250 імен на карті Тернопілля [Текст] : польсько-українські культурні взаємини : краєзнавчо-біографічний покажчик / С. Ткачов, В. Ханас ; ред. Б. Фенюк. - Тернопіль : ТДПІ, 1996. - 60 с. - (Бібліотека журналу "Мандрівець". Сер. "Краєзнавство").

1 прим.

Ткачов, С. Словник порівнянь русинської літературної мови [Текст] / Сергій Ткачов. - Тернопіль : ТДПІ, 1992. - 88 с. - (Наукові праці лабораторії славістичних студій:Сер. русиністики ; Вип. 1).

19 прим.

Ткачук, М. П. Естетична концепція дійсності в Бориславському циклі творів І. Я. Франка [Текст] : монографічне дослідження / Микола Ткачук. - Тернопіль : Тернопіль, 1992. - 126 с.

1 прим.

Ткачук, М. П. Західноєвропейська романна традиція і жанрова матриця роману "Основи суспільності" І. Франка [Текст] : навчальний посібник / М. П. Ткачук. - Донецьк : ДонДУ, 1995. - 30 с.

1 прим.

Ткачук, М. П. Поезія як утвердження [Текст] : проблеми розвитку поезії русинів Югославії 70 - 90-х рр. ХХст. / Микола Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1993.

1 прим.

Ткачук, М. П. Поетика балад Левка Боровиковського [Текст] / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 146 с. 1 прим.
Ткачук, М. П. Романтичний дискурс Левка Боровиковського [Текст] : літературний портрет : [монографія] / М. П. Ткачук. – [Вид. 2-ге випр. і доповн.]. – Тернопіль : [Збруч], 2015. – 268 с. 1 прим.

Ткачук, М. П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденції розвитку й естетична стратегія [Текст] : навчальний посібник / М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТДПУ, 1998. - 80 с. - ISBN 966-528-046-5

1 прим.

Ткачук, О. Наратологічний словник [Текст] / Олександр Ткачук ; ред. В. Г. Дончик. – Тернопіль : Астон, 2002. – 173 с. 1 прим.

Трилінський, І. Жита половіли [Текст] : Роман-трилогія. КН.1. Засів / І. Трилінський. - Збараж : Районна друкарня, 1995. - 302с.

2 прим.

Туристичні ресурси як чинник розвитку території [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9-10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 300 с. - ISBN 978-966-7425-92-0

1 прим.

Удич З. І. Психолого-педагогічна готовність вчителя до організації самовиховання старшокласників [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. за вимогами кредитно-модульної системи / З. І. Удич. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 248 с. 1 прим.
Удосконалення змісту й технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської асоціації якості освіти [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару , 27–28 лист. 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 162 с. 1 прим.

Україна та розвиток громадянського суспільства після 2004 року [Текст] = Die Ukraine und die Entwicklung ihrer Zivilgesellschaft nach 2004 : матеріали укр.- нім. наук. конф. - Тернопіль : ТНПУ : Астон, 2010. - 168 с. - Текст укр. та нім. мовами. - ISBN 978-966-308-360-5

3 прим.

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біографічних досліджень. Вип. 5 / редкол.: Т. І. Ківшар, В. І. Попик, С. М. Ляшко [та ін.]. - К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2009. - 296 с.

1 прим.

Українські гуманісти епохи Відродження : антологія : у 2 ч. Ч. 1 / відп. ред. В. М. Нічик. – К. : Наукова думка : Основи, 1995. – 431 с. 1 прим.
Ушинський, К. Д. Про сімейне виховання [Текст] / К. Д. Ушинський. – К. : Радянська школа, 1974. – 152 с. – (Бібліотека для батьків). 1 прим.
Фальківський Д. Поезії [Текст] / Дмитро Фальківський ; редкол.: В. В. Біленко, І. Ф. Драч, В. Р. Коломієць [та ін.] ; упоряд., вступ. ст., приміт. Ю. І. Коваліва. – К. : Рад. письменник, 1989. – 178 с. – (Бібліотека поета). 1 прим.
Фіалков, Ю. Михайло Васильович Ломоносов [Текст] / Ю. Фіалков. - К. : Рад. школа, 1968. - 77 с. 1 прим.
Філософія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. Бичко, А. К. Бичко, М. П. Бузський [et al.]. – 2-е вид. – К. : Либідь, 1994. – 576 с. 1 прим.

Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір [Текст] : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22–23 трав. 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 177 с.

3 прим.

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша [Текст] : словник-довідник / уклад.: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк ; за ред. Г. П. Півторака. – К. : Довіра, 2003. – 735 с. 1 прим.
Хоткевич Г. М. Авірон ; Довбуш : повісті ; Оповідання [Текст] / Г. М. Хоткевич ; упоряд., авт. післям. та приміт. Ф. П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1990. – 559 с. – (Бібліотека історичної прози). 1 прим.

Хребтова, Н. Р. Мотиваційна спрямованість підручників для початкової школи [Текст] : науково-методичні рекомендації / Наталя Хребтова. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 116 с.

1 прим.

Хржановский, В. Г. Курс общей ботаники [Текст]. Ч. 2 : Систематика растений / В. Г. Хржановский. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Висшая школа, 1982. - 544 с. 1 прим.

Царик, П. Л. Заповідна справа [Текст] : навчальний посібник / П. Л. Царик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 92 с.

1 прим.

Цюпа, І. А. Добротворець [Текст] : Повість / І. А. Цюпа. – К. : Дніпро, 1971. – 207 с. – (Романи й повісті). 1 прим.

Чайка, В. М. Основи дидактики [Текст] : тексти лекцій і завдання для самоконтролю: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Володимир Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 350 с. - Лист МОНУ № 140308 від 1/ІІ-730. - ISBN 966-7425-75-4

1 прим.

Чернихівський, Г. І. Кременець [Текст] : путівник / Г. І. Чернихівський. – Львів : Каменяр, 1987. – 56 с. – укр., рос., англ. мовами. 1 прим.
Чернюк Г. Метеорологія і кліматологія [Текст] : навчальний посібник для студ. геогр. фак. вузів / Г. Чернюк, В. Лихолат. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. - 112 с. 1 прим.
Черняк В. М. Культивована дендлофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення [Текст] / В. М. Черняк. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 264 с.  1 прим.

Червинский, П. П. Ступени Храма [Текст] : Этапы этнического сознания. Эскиз модели Священной еврейской истории. Вып. 2 / Петр Червинский. - Тернополь : Підручники і посібники, 2009. - 198 с. - (Библиотека научного альманаха "Studia Methodologica"). - ISBN 978-966-07-1464-9

1 прим.

Читаємо по-німецьки [Текст] : навчально-методичний посібник з домашнього читання для студ. IV курсу / уклад.: А. П. Катериняк, О .М. Пеляк. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 112 с.

1 прим.

Чуловський, Б. С. Фрідріх Гельдерлін - особистість і митець: особливості рецепції в Україні [Текст] : [монографія] / Б. С. Чуловський ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2006. – 186 с. 1 прим.
Шевченко, В. А. Медико-географическое картографирование территории Украины [Текст] / В. А. Шевченко. – К. : Наукова думка, 1994. – 160 с. 1 прим.

Шеремет, І. В. Методичні рекомендації з фізичної підготовки регбістів [Текст] : для студ. пед. вищ. навч. закл. / І. В. Шеремет. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 64 с.

1 прим.

Шеремет, І. В. Педагогічні основи антиалкогольного й антинаркогенного виховання учнівської молоді засобами фізичної культури [Текст] : посіб. для студ. пед. вищ. навч. закл. / І. В. Шеремет. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 132 с. - Лист МОНУ № 1/11-3836 від 02.06.2009 р.

3 прим.

Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції [Текст] : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / [за заг. ред. Г. В. Терещука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 239 с. 3 прим.
Шовкошитний В. Герої народжуються на могилах героїв / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 48 с. 4 прим.

Щоденник Давида Рубіновича [Текст] / редкол.: А. Подольський, А. Фредекінд; пер. з пол. А. Шарого. - К. : Зовнішторгвидав України, 2009. - 70 с. - (Українська бібліотека Голокосту). - ISBN 987-966-8274-18-3

1 прим.

Яворська, Л. Г. Американська система підготовки молоді до сімейного життя [Текст] : навч.-метод. посіб. для вивч. навч. курсу "Підготовка учнівської молоді до сімейного життя" / Л. Г. Яворська. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 72 с.

2 прим.

Янкович О. І. Освітні технології вищої школи України: проблеми та перспективи [Текст] : монографія / О. І. Янкович ; за ред. В. М. Чайки ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – 208 с. 1 прим.

Янкович, О. І. Управління загальноосвітнім навчальним закладом: технології та правові засади [Текст] : Навч.-метод. посіб. / О. І. Янкович. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 217 с.

3 прим.

Янкович, О. І. Управління загальноосвітнім закладом: технології та правові засади [Текст] / О. І. Янкович. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 124 с.

3 прим.

Ятищук О. Григорій Федорович Квітка-Основяненко в духовній історії України [монографія] / Оксана Ятищук. - Вид. 2-ге, допов., переробл. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 176 с.
1 прим.

Яцюк, І. Я. Sachsen [Текст] : навчально-методичний посібник з лінгвокраїнознаства Німеччини для самост. роботи студ. 4 курсу нім. від-ня / І. Я. Яцюк, В. В. Дребет. - Тернопіль : [ТНПУ], 2007. - 152 с.

1 прим.

180 років з дня народження Олексія Бутовського [Текст] = 180th Birthday Anniversary of Alexey Butovsky : 1838-1917. – [Київ] : Олімпійська арена, [201?]. – 40 с. 1 прим.
Die Schatzkammer der Hauslekture [Текст] : навчально-методичний посібник з домашнього читання / [упоряд.: Н. В. Рокіцька, С. М. Луканюк]. – [Пробне вид.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 84 с. 2 прим.

Deutsch als Fremdsprache [Текст] : практикум з нім. мови для студ. ІІ курсу спец. Філологія. Переклад (англо-український) / [упоряд.: Н. Я. Бияк, Н. Б. Вирста, Н. І. Цабан [та ін.]. - Тернопіль : [ТНПУ], 2014. - 125 s.

2 прим.
Ethnicity in a Technological Age  [Текст] / edited by Ian H. Angus. - Edmonton Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta, 1988. - 211 p. 4 прим.
Identifications : Ethnicity and the Writer in Canada [Текст] / edited by Jars Balan. – Edmonton : Canadian Institute of Ukranian Studies the University of Alberta, 1982. – 158 p. 5 прим.
Kolasky J. Prophets and Proletarians [Текст] : Documents on the History of the Rise and Decline of Ukrainian Communism in Canada / John Kolasky. Edmonton Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta, 1990. - 485 p. 2 прим.
Lozynskyj, A. S. Ukraine: slaying the two-headed eagle [Текст] / A. S. Lozynskyj ; introduction V. Kuchynskyi. – Lviv : Shevchenko Scientific Society ; Prostir-M, 2023. – 274 s. 3 прим.
Lupul, M. R. Continuity and Change. The Cultural Life of Alberta's First Ukrainians [Текст] / M. R. Lupul. – Edmonton : Canadian Institute of Ukranian Studies University of Alberta, 1988. – 268 p. 1 прим.
Moss M. Fashion Desinger [Текст] / Miriam Moss. - New York : Crestwood House, 1991. - 32 p. - (Fashion World) 2 прим.
Moss M. Street Fashion [Текст] / Miriam Moss. - New York : Crestwood House, 1991. - 32 p. - (Fashion World) 2 прим.
Osvita. Ukrainian Bilingual Education [Текст] / Edited by Manoly R. Lupul. – Edmonton : Canadian Institute of Ukranian Studies University of Alberta, 1985. – 268 p. 3 прим.
Pedagogika, zarządzanie i inżynieria zarządzania wobec wyzwań współczesności. Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności / praca zbiorova pod redakcją L. Kowalczyka, M. J. Źmichrowskiej, F. Mroczko. – Wałbrzych : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2022. – T. 52(2). – 302 s. 2 прим.
Ukrainians in Alberta [Текст]. V.2 / Editorial Committee: I. Goresky, F. Hannochko, N. Holubitsky, W. Kostash, J. Lazerenko, N. Poohkay, D. Prokop, W. Sharek, S. Urchak. – Edmonton ; Alberta : Printed by Trident Press of Winnipeg, Manitoba, 1981. – 280 p. 1 прим.
Ukrainians in Canada. During the Great War [Текст] / edited by Frances Swyripa and John Herd Thompson. – Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies Uniwersity of Alberta, 1983. – 214 p. 3 прим.
Um die Seele der gesamten Nation zu bereichern [Текст] : anlasslich des 155. Jubilaums von Iwan Franko / авт.-уклад. Н. В. Рокіцька. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 160 с. - Текст нім. та укр. мовами. 1 прим.
   

 

 

Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія

2004 – Вип. 2-4(24) – 1 прим.

2005 – Вип. 1-2(25) – 1 прим.

2019 – Вип. 1(75) – 6 прим.

2019 – Вип. 2(76) – 1 прим.

2019 – Вип. 3(77) – 3 прим.

Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія 1999 – Вип. 8 – 1 прим.
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство

2016 – Вип. 2(26) – 1 прим.

2017 – Вип. 2(28) – 1 прим.

Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство

2013 – Вип. 37 – 1 прим.

2014 – Вип. 39 – 1 прим., Вип. 40 - 1 прим. 

2015 – Вип. 42 – 1 прим.

2016 – Вип. 45 – 1 прим.

2018 – Вип. 48 – 1 прим.

Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка 2006 – Вип. 4 – 1 прим.
Історія української географії

2010 – Вип. 21 – 1 прим.
2009 – Вип. 20 – 1 прим.
2008 – Вип. 18 – 1 прим., 17 – 2 прим.
2007 – Вип. 16 – 1 прим.
2006 – Вип. 14, 13 – 1 прим.

2005 – Вип. 11 – 1 прим.
2004 – Вип. 9 – 2 прим.
2003 – Вип. 7, 10 1 прим.

2002 – Вип. 6 – 1 прим.

Історія української географії та картографії 2010 – 1 прим.
2007 – 1 прим.
Studia Methodologica

2008 – Вип. 25,24 – 1 прим.

2005 – Вип. 15 – 2 прим.
1998 – Вип. 4 – 1 прим.

Магістр : [магістерський науковий вісник] 2005 – Вип. 1 – 1 прим.
Студентський науковий вісник ТНПУ ім. В. Гнатюка

1998 - Вип. 1 - 1 прим.

2007 – Вип. 14 – 1 прим.

Студентський науковий альманах факультету іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка 2013 - Вип.1(10) - 1 прим.
Слово і час 2010 – №2, 3, 4, 5, 6 – 1 прим.
Україна-Європа-Світ 2008 – Вип. 1 – 1 прим.

 

New Eastern Europe

2019 – №2, 3/4, 5, 6 – 1 прим.

2020 – №1/2, 5 – 1 прим.; №6 – 2 прим.

2021 – №1/2 – 1 прим.; №4 – 2 прим.

2022 – №3, 4 – 1 прим.

2023 – №3/4 – 2 прим.

Nowa Europa Wschodnia

2020 – №3, 4 – 1 прим.

2021 – №5 – 4 прим.

2022 – №1, 2, 3/4, 5 – 1 прим.

2023 – №1, 2, 3 – 2 прим.


б. в.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]