Затверджую

                                                               Ректор Тернопільського національного

                                                               педагогічного університету імені

                                                               Володимира Гнатюка

                                                               проф. Кравець В. П.

                                                               27. 03. 2014 р.

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила користування бібліотекою університету розроблені відповідно до закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", затвердженого Постановою Верховної Ради України від 21.05.2009 р., Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 321 від 31.08.98 р. та Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації" (наказ № 641 МОН України від 06.08.04).

1.2.  Наукова бібліотека ТНПУ ім. В. Гнатюка (далі – Бібліотека) є інформаційним, науковим, навчально-допоміжним і культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету, який забезпечує друкованими й  іншими інформаційними матеріалами науковий, навчальний та виховний процеси університету.

1.3. Бібліотека безкоштовно надає користувачам основні бібліотечні послуги згідно з діючим законодавством.

1.4. Правила користування Бібліотекою (далі – Правила) встановлюють порядок та умови використання фондів, матеріально-технічного забезпечення, інтелектуальної власності Бібліотеки, регулюють відносини Бібліотеки з користувачами, визначають їх і права та обов'язки.

1.5. Користувач Бібліотеки - фізична чи юридична особа, яка користується послугами Бібліотеки.

1.6. Бібліотечні ресурси Бібліотеки - упорядковані фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережеві інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.

1.7. Фонд Бібліотеки університету є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходиться під охороною держави.

 

2. Право користування Бібліотекою

 

2.1. Право користування Бібліотекою (читальні зали і абонементи) надається таким категоріям:

- студентам;

- слухачам центру післядипломної освіти;

- аспірантам стаціонарної форми навчання;

- працівникам     університету      (професорсько-викладацький склад, співробітники структурних підрозділів).

2.2. Обслуговування надається тільки у читальних залах Бібліотеки за умови пред'явлення паспорту:

• викладачам, що працюють за сумісництвом;

• аспірантам заочної форми навчання;

• стороннім читачам (слухачі центру довузівської підготовки, пенсіонери ТНПУ, вчителі тощо).

2.3. Обслуговування надається тільки у читальних залах Бібліотеки за умови пред’явлення учнівського квитка або свідоцтва про народження:

◊ слухачам центру довузівської підготовки;

◊ учням ліцеїв, коледжів та шкіл.

 

3. Порядок запису до Бібліотеки

 

3.1. Запис до Бібліотеки студентів, аспірантів, слухачів центру післядипломної освіти, працівників проводиться на підставі наказів ректора ТНПУ про їх зарахування через електронну базу даних приймальної комісії або бухгалтерії. Електронний формуляр читача створює адміністратор системи «УФД/Бібліотека».

3.2. Сторонні особи для запису до Бібліотеки надають паспорт (учнівський квиток, студентський квиток іншого ВНЗ, свідоцтво про народження), згідно якого працівники читального залу реєструють читача.

3.3. При записі читач ознайомлюється з правилами користування бібліотекою і підтверджує свою згоду на автоматизоване обслуговування введенням свого електронного підпису (пін-кода) читача.

 

4. Порядок користування Бібліотекою

 

4.1. Надання користувачам усіх послуг здійснюється на підставі студентського квитка безкоштовно.

4.2. Оперативне бібліотечно-бібліографічне обслуговування в Бібліотеці здійснюється в галузевих читальних залах та абонементах. Для одержання літератури через електронний формуляр читач представляє читацьку вимогу чи подає усний запит, отримання літератури підтверджує введенням індивідуального піп-коду. Повернення літератури автоматично фіксується системою "УФД/Бібліотекою". Література видається тільки при відсутності заборгованості.

4.3. Для одержання літератури сторонній користувач пред'являє паспорт (учнівський квиток, студентський квиток іншого ВНЗ, свідоцтво про народження), заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, отримання та повернення літератури читач підтверджує підписом у зошиті обліку книговидач.

4.4. Інформаційно-масове обслуговування (організація виставок, лекцій, зустрічей та видача книг із тематичних виставок тощо) здійснюється співробітниками певних структурних підрозділів Бібліотеки.

4.5. Факт видачі й прийому літератури (дата, місце видачі, бібліотекар, який здійснював обслуговування) засвідчуються в єдиному електронному формулярі. Користувач має право ознайомитися з переліком виданих документів на моніторі робочого місця бібліотекаря.

4.6. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписом читача.

4.7. Термін користування документами визначається особливостями роботи структур Бібліотеки (абонемент, читальний зал), характером документу (науковий, навчальний, художній тощо), статусом примірника (нульовий, одиничний чи багатоекземплярний) і статусом користувача (основний професорсько-викладацький склад або сумісник, студент денного або заочного відділення тощо).

4.8. В читальних залах користувачі можуть отримати примірники навчальної, навчально-методичної, наукової та науково-популярної літератури, довідкових, енциклопедичних, періодичних та ін. видань.

       4.8.1. Кількість літератури, що видається за запитом у читальному залі, не обмежується.

     4.8.2. Документи, отримані у читальному залі, треба повертати не пізніше ніж за 15 хвилин до закінчення роботи бібліотеки.

    4.8.3. Викладачі університету (крім тих, що працюють за сумісництвом) можуть взяти до 3 документів з читальних залів на такий термін:

— на ніч;

— на вихідні чи святкові дні;

— на тиждень, якщо література не в одному примірнику і не користується підвищеним попитом.

      4.8.4. Тільки для роботи в читальному залі видаються:

• рідкісні та цінні книги (користування регулюється окремим Положенням про рідкісний і цінний фонд);

• дисертації;

• матеріали на електронних носіях.

4.9. Абонемент навчальної літератури.

    4.9.1. Література видається за графіком на початку навчального року/семестру в кількості, що відповідає навчальним планам, спискам літератури до навчальних планів та наявності літератури у Бібліотеці.

    4.9.2. Строки повернення документів - до 15.07 (після закінчення навчального року).

4.10. Абонементи наукової та художньої літератури.

    4.10.1. Художня література видається у кількості:

російською та українською мовами не більше 5 примірників строком на 15 днів.

іноземною мовою (у чому числі «Домашнє читання») на 1 семестр.

    4.10.2. Наукова література видається строком на 1 місяць у кількості до 5 прим. Окремі томи багатотомних видань, примірники ювілейних, цінних видань, книги підвищеного попиту видаються за правилами видачі читальних залів.

    4.10.3. Бібліотекар   має   право    подовжити   термін користування    літературою абонементів, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

4.11. Лише користувач Бібліотеки несе відповідальність за те, щоб книги було повернуто до Бібліотеки у встановлені терміни. 

4.12. Усі користувачі Бібліотеки мають доступ до електронних ресурсів бібліотеки. З будь-якого комп'ютера в університеті користувач має право доступу до:

— електронного каталогу НБ ТНПУ:

— освітніх, наукових та навчальних ресурсів університету та мережі Інтернет.

4.13. Доступ до Інтернету - одна з послуг, що надає Бібліотека своїм зареєстрованим користувачам для забезпечення інформаційних, дослідницьких та освітніх потреб. Інтернетом можна скористатися з комп'ютерів, встановлених у Бібліотеці (читальний зал електронних ресурсів), чи із власних ноутбуків та інших технічних пристроїв через бездротовий Інтернет (WiFi).

4.14. Послугою Електронної доставки документів можуть скористатися викладачі, аспіранти ТНПУ, які можуть замовити та отримати на свою електронну пошту фрагменти з книг, електронні копії статей із друкованих журналів, що передплачуються Бібліотекою, чи електронних журналів відкритого доступу (не більше 20 друкованих сторінок).

4.15. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування здійснюється у відділі інформаційно-бібліографічного обслуговування та галузевих читальних залах.

4.16. Науковці, співробітники, викладачі та студенти ТНПУ можуть отримати код УДК, ББК, авторський знак на статтю чи інше видання. Для якісної індексації документу читачеві необхідно надати співробітникам відділу комплектування та наукової обробки літератури повний текст статті або розширену анотацію до видання.

 

5. Права користувачів

 

5.1. Всі читачі мають право на безкоштовне, повне та якісне обслуговування основними бібліотечно-інформаційними послугами (бібліотечне, довідково-бібліографічне, інформаційне обслуговування як в традиційному, так і в електронному режимі).

5.2. Отримувати в тимчасове користування навчальні, наукові, методичні, художні та інші документи на абонементах та в читальних залах згідно з правилами обслуговування цими структурними підрозділами Бібліотеки. Студенти-інваліди мають право надсилати запити щодо необхідної інформації та отримувати консультації електронною поштою, отримувати необхідні документи через посередників за дорученням, завіреним деканом факультету.

5.3. Отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів через систему традиційних та електронних каталогів і картотек, електронних баз даних.

5.4. Отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

5.5. Подовжити термін користування літературою абонементів, якщо на неї відсутній попит інших користувачів. Викладачі ТНПУ також мають право подовжити термін користування літературою читальних залів (див. п. 4.8.3.).

5.6. Копіювати друковані документи у будь-який спосіб лише з дозволу бібліотекаря, дотримуючись Закону України «Про авторське право і суміжні права».

5.7. Вільно та безкоштовно користуватися доступом до Інтернету з науковою та навчальною метою.

5.8. Отримувати індивідуальну або колективну консультацію з питань пошуку інформації у внутрішніх та зовнішніх базах даних.

5.9. Використовувати устаткування та програмне забезпечення Бібліотеки для пошуку необхідної інформації у внутрішніх та зовнішніх базах даних.

5.10. Копіювати інформацію з внутрішніх та зовнішніх баз даних у наукових, навчальних та освітніх цілях.

5.11. Брати участь у заходах, що проводяться Бібліотекою: читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути та інші. Висловлювати свої судження про діяльність бібліотеки, вносити пропозиції щодо покрашення її роботи (анкетування,
моніторингові опитування та інше).

5.12. Користувач має право на конфіденційність особистої інформації та інформації про користування виданнями й електронними базами. Подавати адміністрації університету зауваження та пропозиції щодо роботи бібліотеки.

 

6. Обов'язки користувачів

 

6.1. Всі читачі зобов'язані знати Правила користування бібліотекою і дотримуватись їх. За порушення Правил користувач може бути позбавлений права обслуговування в усіх структурних підрозділах бібліотеки на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

6.2. Дбайливо ставитись до отриманих з фондів документів Бібліотеки. Під час одержання документів перевірити їх кількість та наявність в них пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зробить на виданні відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у виданнях дефекти несе користувач, який отримав видання останнім.

6.3. Нести повну відповідальність за залишену без нагляду літературу, отриману з фондів Бібліотеки.

6.4. До 15.07 студенти повинні повернути до абонементів отримані на навчальний рік книги.

6.5. Під час реєстрації повідомити актуальну контактну інформацію. Па початку навчального року читач повинен перереєструватись.

6.6. Студенти-випускники, студенти, які переводяться до іншого навчального закладу, оформляють академічну відпустку, переводяться з однієї форми навчання на іншу (денна/заочна), оформляють документи для тривалої закордонної поїздки за різними програмами, відчисленні з університету тощо повинні підписати обхідний лист на абонементі навчальної літератури.

6.7. Викладачі, працівники, що звільняються з ТНПУ або переходять працювати за сумісництвом, повинні повністю розрахувавсь з Бібліотекою та підписати обхідний лист на абонементі або в читальному залі.

6.8. Читачі, що втратили документи з бібліотечного фонду повинні замінити їх рівноцінними. Читачі, які пошкодили незначну кількість сторінок документа, можуть зробити їх ксерокопію.

6.9. Читачі повинні дотримуватись тиші, тактовно поводитись із співробітниками Бібліотеки та іншими користувачами.

6.10. Дбайливо ставитися до майна, технічного та програмного забезпечення Бібліотеки. Повідомляти бібліотекарів про технічні неполадки, що виникли.

6.11. Суперечливі питання щодо відмови користувача розрахуватися з Бібліотекою згідно з вимогами даних Правил питання про відшкодування вартості неповернутих або зіпсованих користувачем бібліотечних матеріалів вирішуються науково-методичною радою Бібліотеки на підстави заяви від користувача.

 

7. Правила Бібліотеки

 

7.1. Визначати зміст, напрямки та форми своєї діяльності.

7.2. Визначати джерела комплектування своїх фондів.

7.3. Брати участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

7.4. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеці за порушення термінів користування документами та порушення цих Правил згідно з Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і наказом ректора ТНПУ «Про заходи щодо зберігання бібліотечного фонду університету".

7.5. Не обслуговувати:

— користувачів які є боржниками;

— користувачів, якщо вони не дотримуються норм і правил поведінки.

7.6. Заборонити користувачам:

♦ робити   в  документах   позначки,   підкреслення:   загинати   і   виринати сторінки;

♦ ксерокопіювати поодинокі, цінні видання;

♦ проходити до Бібліотеки з великими валізами, у верхньому одязі, з їжею, напоями, тваринами тощо;

♦ залишати особисті речі без нагляду. За особисті речі читачів співробітники Бібліотеки відповідальності не несуть;

♦ входити   без   дозволу   співробітника   Бібліотеки   до   приміщень   з бібліотечним фондом;

♦ виносити документи поза межі читального залу без дозволу бібліотекаря;

♦ передавати отримані документи іншій особі;

♦ виймати картки з каталогів та картотек;

♦ вносити зміни до налаштування комп'ютера та програмного забезпечення, інсталювати будь-яке програмне забезпечення з Інтернету чи з власних носіїв на комп'ютери Бібліотеки;

♦ зберігати на жорсткому диску комп'ютера Бібліотеки особисті файли;

♦ використовувати Інтернет у комерційних цілях (розміщення реклами, продаж-купівля тощо), протизаконних (порушення авторських прав та ін.) та тих, що суперечать морально-етичним нормам (перегляд сайтів порнографічного змісту тощо), не відповідають науковим, навчальним та освітнім цілям, а також для нанесення збитку іншим особам чи організаціям;

♦ заважати роботі інших користувачів; користуватися мобільними телефонами у читальних залах;

♦ використовувати та розповсюджувати заборонені законом матеріали;

♦ вимикати або перезавантажувати комп'ютер без дозволу бібліотекаря.

7.7. Уразі порушення користувачем Правил, нанесення збитків бібліотечному фонду або майну адміністрація Бібліотеки залишає за собою право:

    7.7.1. Оприлюднити прізвища боржників на сайті Бібліотеки:

    7.7.2. Інформувати керівництво університету:

    7.7.3. Заборонити користуватися фондом на всіх носіях інформації, комп'ютерами та Інтернетом у Бібліотеці;

    7.7.4. Притягнути до матеріальної відповідальності згідно з наказом ректора ТНПУ «Про заходи щодо зберігання бібліотечного фонду університету».

    7.7.5. Подавати списки боржників на відрахування у 10-денний термін після початку нового навчального року (Наказ №276 від 04.10.06 p.).

 

8. Обов'язки Бібліотеки

 

8.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх згідно з «Положення про наукову бібліотеку ТНПУ ім. В. Гнатюка» та цими Правилами.

8.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються, через об'яви, буклети, інформаційні панелі, банери, електронні розсилки, сайт бібліотеки www.library.tnpu.edu.ua

8.3. Формувати свої фонди згідно з потребами навчального, науково-дослідного, культурно-виховного процесів університету. Комплектувати фонд навчальної літератури відповідно до навчальних планів та замовлень кафедр в межах наданих лімітів.

8.4. Створювати належні умови для користування фондом Бібліотеки та електронними базами даних.

8.5. Під час запису користувачів до Бібліотеки і під час обслуговування ознайомити їх з діючими Правилами.

8.6. Під час видачі та прийому документів ретельно переглядати їх на дефектність, попереджати користувачів про відповідальність за пошкодження.

8.7. Надавати користувачам повну Інформацію про всі види бібліотечних послуг та склад бібліотечного фонду через систему каталогів і картотек, бібліографічні покажчики, списки та інші форми бібліотечного інформування (книжкові виставки, перегляди, дні бібліотеки на кафедрах, факультетах), у тому числі на сайті Бібліотеки та у соціальних мережах.

8.8. Організовувати книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, презентації книг, інші бібліотечні заходи.

8.9. Створювати і ретельно вести довідково-бібліографічний апарат, укладати і готувати до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи ТНПУ; виконувати всі види бібліотечних довідок; організовувати та проводити бібліографічні огляди тощо.

8.10. Вивчати інформаційні потреби та оперативно забезпечувати інформаційні запити науковців та студентів університету із використанням різноманітних форм і методів індивідуальної, групової та масової інформації. Проводити соціологічні дослідження для оптимального задоволення інтересів користувачів.

8.11. Впроваджувати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом електронної доставки документів та використання ресурсів світової мережі Інтернет.

8.12. Проводити серед читачів роботу з підвищення комп'ютерної та інформаційної грамотності, бібліотекознавства і бібліографії, прищеплювати їм навички роботи з книгою, культури читання тощо. Організовувати з цією метою спеціальні заняття згідно з
навчальним розкладом, проводити індивідуальні бесіди, консультації та ін.

8.13. Сприяти навчальній і науковій роботі студентів,професорсько-викладацького складу та співробітників ТНПУ шляхом надання їм консультацій. Допомагати в організації самостійної роботи з творами друку, рукописними та архівними матеріалами. Інформувати про бібліотечно-бібліографічні ресурси і забезпечувати доступ до інших баз даних України та світу.

8.14. Забезпечувати високу якість бібліотечно-бібліографічних послуг, то надаються користувачам Бібліотеки, зокрема, на основі впровадження новітніх електронних технологій, підвищення фахової кваліфікації та культурного рівня працівників.

8.15. Надавати читачам методичну і практичну допомогу із укладання і впорядкування власних бібліотек, колекцій книг та інших документів.

8.16. Здійснювати облік, зберігання та використання творів друку, інших документів, що складають фонд Бібліотеки, відповідно до встановлених правил.

8.17. Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи Бібліотеки: щоденно організовувати прибирання, провітрювання приміщень, раз на місяць, (в санітарний день) - обезпилювання фонду.

8.18. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням творів друку та інших документів до Бібліотеки.

8.19. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси без їх згоди. Виконувати Закон України «Про захист інтелектуальної власності» відносно документів, які зберігаються та використовуються  Бібліотекою.

8.20. Оперативно реагувати на скарги користувачів. Враховувати у діяльності Бібліотеки пропозиції користувачів.

8.21. Своєчасно повідомляти користувачів Бібліотеки про всі зміни у структурних відділах та режимі роботи через оголошення у приміщеннях та на сайті Бібліотеки.

 

Розглянуто та узгоджено на засіданні науково-методичної ради НБ ТНПУ Протокол № 2 від 24.03.2014 р.

 

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]